INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o vás jako atelier3, s.r.o., se sídlem Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 09424822 (dále jen „ATELIER3“ nebo „my“) zpracováváme, na základě jakého právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

1. Naše postavení

Jako správce osobních údajů jsme zodpovědní za řádné provádění zpracování Vašich osobních údajů. Tuto roli máme v souvislosti s poskytováním našich služeb, které zahrnují komplexní projektové, inženýrské, konzultační a architektonické služby či jiné plnění (dále jen „Plnění“). Zodpovídáme za to, jak budou Vaše osobní údaje shromážděny, zaznamenány, tříděny a případně zpřístupněny.

Za zpracování Vašich osobních údajů odpovídáme a Vy máte právo uplatňovat svá práva týkající se zpracování těchto osobních údajů, která Vám náleží jako subjektu údajů. Podrobnější informace o těchto právech naleznete v části 6 s názvem "Jaká jsou Vaše práva?". Pokud máte dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat podle pokynů uvedených v části 7 s názvem "Jak můžete Vaše práva uplatnit?". Kromě nás se do zpracování Vašich osobních údajů mohou zapojit také další osoby, včetně správců a zpracovatelů osobních údajů, jejichž přehled naleznete v části 5 s názvem "Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?".

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Mezi osobní údaje, které o Vás zpracováváme, patří:

 1. identifikační údaje, tedy především Vaše jméno, příjmení a datum narození, a to zejména proto, abychom pro účely poskytování našeho Plnění a komunikaci s Vámi měli jistotu, že jsme v kontaktu s tou správnou osobou;
 2. kontaktní údaje, zejména poštovní adresa, telefonní číslo a e-mail jsou nezbytné k tomu, abychom Vám byli schopni naši komunikaci řádně doručit. Vaše kontaktní údaje potřebujeme také k tomu, abychom mohli zpracovat předmětnou nabídku, uzavřít s Vámi smlouvu a poskytovat Vám Plnění. Tyto údaje nám můžete poskytnout také skrze formuláře na našem webu;
 3. údaje o parametrech poskytovaného Plnění, a to jak samotné výstupy našeho Plnění, bude-li se jednat o osobní údaje, tak zejména Vaše dodatečné požadavky související s poskytnutím Plnění;
 4. údaje o smluvním vztahu, který jsme s Vámi uzavřeli, které zahrnují mimo jiné i vybrané cenové a platební údaje; a
 5. záznamy vzájemné komunikace, kdy zpracováváme taktéž osobní údaje, které mohou vzniknout při naší vzájemné komunikaci.
3. Účel, právní základ a doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 1. uzavření a plnění smluv, a to na základě právního titulu plnění smlouvy, je-li náš klient fyzickou osobou, nebo na základě našeho oprávněného zájmu na plnění takové smlouvy, jde-li o fyzickou osobu, která klienta zastupuje, a to po dobu trvání předmětné smlouvy;
 2. komunikace s potenciálními klienty a třetími osobami, a to na základě právního titulu našeho oprávněného zájmu na řádné komunikaci s Vámi, poptáte-li nás přes náš webový formulář; a to po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 10 let po odeslání naší reakce;
 3. marketingových aktiv v souvislosti s uveřejňováním referencí, které nám poskytnete, a to na základě našeho oprávněného zájmu na prezentaci úspěšných projektů. Pro tyto účely Vaše osobní údaje zpracováváme nejdéle po dobu trvání našeho oprávněného zájmu;
 4. vnitřních administrativních potřeb, tvorby statistik a evidencí, a to na základě právního titulu našeho oprávněného zájmu na zajištění řádné evidence uzavřených smluv s klienty, a to po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 10 let po ukončení účinnosti smlouvy;
 5. ochrany našich právních nároků v souvislosti s poskytováním Plnění, a to na základě našeho oprávněného zájmu. Pro tyto účely Vaše osobní údaje zpracováváme nejdéle po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 10 let po ukončení účinnosti smlouvy; a
 6. plnění obecných zákonných povinností, zejména v oblasti daňové a účetní, a to na základě právní povinnosti, která se na nás vztahuje. Jedná se o údaje, které primárně musíme sbírat, vyhodnocovat a uchovávat po stanovenou dobu, protože jde o plnění naší zákonné povinnosti. Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
4. Odkud osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás tím, že nám je vyplníte na příslušných formulářích a ve smluvní dokumentaci. Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou veřejné evidence (např. insolvenční rejstřík nebo evidence exekucí), a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.

5. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Obecně nepředáváme Vaše osobní údaje žádným dalším správcům. Existují však výjimky, kdy jsme povinni tyto údaje předat zákonným orgánům, jako jsou daňové úřady, soudy a policie při výkonu svých pravomocí. Rovněž můžeme předávat Vaše osobní údaje státním orgánům, dotčeným orgánům státní správy, správcům technické a dopravní infrastruktury nebo třetím stranám, pokud je to nezbytné pro splnění uvedených účelů, zejména v případech protiprávního jednání, které poškodilo jiné osoby, či poskytnutí našich služeb na základě smlouvy mezi námi.

Při zpracování osobních údajů také spolupracujeme se subjekty, kteří působí jako zpracovatelé a zpracovávají Vaše údaje na základě našich pokynů. Těmito subjekty jsou především:

 • poskytovatelé subdodávek pro účely poskytování Plnění;
 • poskytovatele informačních systémů a technické infrastruktury; a
 • poskytovatelé účetního a daňového poradenství.

Všichni zpracovatelé jsou vázáni smlouvami, které je zavazují k dodržování příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, zejména co se týče ochrany Vašich osobních údajů.

6. Jaká jsou Vaše práva?

Stejně jako při zpracování Vašich osobních údajů máme určitá práva a povinnosti, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů níže uvedená práva.

 1. Právo na přístup
  Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo k nim získat přístup. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.
 2. Právo na opravu
  Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
 3. Právo na výmaz
  V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  1. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali.
  2. Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme.
  3. Ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
  Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:
  1. splnění naší právní povinnosti;
  2. účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely; nebo
  3. určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 4. Právo na omezení zpracování
  V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, jestliže:
  1. popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
  2. Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
  3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; nebo
  4. vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.
 5. Právo vznést námitku proti zpracování
  Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
 6. Právo na přenositelnost
  Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě právního titulu plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které vedeme v listinné podobě.
 7. Právo podat stížnost
  Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

  Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
7. Jak můžete Vaše práva uplatnit?

Pokud máte jakýkoli dotaz, potřebujete uplatnit svá práva týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo podat stížnosti, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktů:

 1. e-mailem na: jsme@atelier3.cz
 2. písemně na adrese: sídla společnosti viz výše

Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových stránkách.
Vaši žádost se pokusíme vyřídit co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě výjimečných situací, zejména pokud je váš požadavek složitý, jsme oprávněni prodloužit tuto lhůtu o další dva měsíce. V takovém případě Vás samozřejmě budeme informovat o důvodech tohoto prodloužení.