banner

Renovace rodinného řadového domu

Níže popíšeme průběh renovace rodinného řadového domu, který vznikal dle naší projektové dokumentace.

Na konci roku 2020 jsme byli paní investorkou osloveni s poptávkou na zhotovení projektové dokumentace pro účely kompletní renovace rodinného domu. Dům již nevyhovoval technickým stavem, dispozičně a ani svými provozními náklady. Bližší fotografie naleznete zde. Jedná se o řadový dům na úzké parcele, který vznikl v první polovině 20. století. Zástavba je bloková, kdy uprostřed bloku jsou umístěny zahrady. Dům je uliční stranou orientován na sever, zahrada směřuje na čistý jih. Během své existence prošel objekt již několika stavebními úpravami a byly provedeny dvě dvorní přístavby. Hmota hlavní stavby je o rozměru 5,9 x 9,5 metru, částečně podsklepená, se sedlovou střechou. Na půdu, která nebyla využívaná, se vstupovalo revizními dvířky ze zahradní části přes historicky vzniklé přístavby. Dvorní přístavba má tvar písmene L o rozměru 5,9 x 14,8 m, jehož šířka se následně zmenšuje na 4 metry, přístavba končila pultovou střechou s nevyužívanou půdou.

Na úvod jsme se snažili zajistit původní dokumentaci. V archivu stavebního úřadu a po předchozích majitelích se dochoval však již pouze její zlomek. Zpracovali jsme zaměření, fotodokumentaci a digitalizaci stávajícího stavu. Proběhla prohlídka budovy statikem a byly provedeny potřebné sondy. Prohlídkou domu nebyly odhaleny zásadní poruchy v nosných stěnách, stropech nebo základech. Současně bylo provedeno geodetické zaměření stavby a pozemku a hydrogeologický posudek. Sondy k základovým konstrukcím prokázaly vyhovující stav. Krovy nebyly detailně zkoumány, vzhledem k jejich plnému odstranění. Stropní trámy objektu vykazovaly nadměrné deformace a chvění způsobené malým průřezem. Nejevily však známky poruch od nadměrné vlhkosti či působení dřevokazných hub či hmyzu, a to ani ve zhlaví. Hlavní objekt i přístavby jsou zděné z cihel plných pálených, základové konstrukce jsou také zděné. Stropní konstrukce byly provedeny z dřevěných trámů s prkenným záklopem, a vrstvou cihel půdovek. Střešní konstrukce byla na hlavním objektu sedlová, na přístavbách pultová.

Na pasport navazovala architektonicko-dispoziční studie. Před studií jsme si s klientkou definovali její požadavky a přání, finanční možnosti, varianty technického zařízení budov. Po procesu architektonické studie, která prošla několika koncepty, jsme s klientkou došli ke kýženému výsledku. Výstupem návrhu bylo zefektivnění využití prostoru zjednodušením složité stávající dispozice. Výrazné zvětšení užitné vnitřní plochy prostřednictvím nově vzniklého obytného podkroví a větší prosvětlení dispozice. Plnohodnotné využití podkroví umožňují velké vikýře směřující do dvora i do ulice. Ve stávajícím stavu dům obsahoval obývací pokoj, kuchyni, ložnici a průchozí dětský pokoj. V podkroví vznikly 3 nové obytné místnosti a koupelna spojená s WC. V přízemí je navržen nově spojený obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, schodiště, velká šatna a ložnice.

Na konci studie byly předběžně ověřeny investiční náklady rozpočtářem a provedena energetická optimalizace. Záměr byl předjednán s hlavními dotčenými orgány státní správy a se správci technické infrastruktury.

Před zahájením realizace renovace v řadové zástavbě vždy doporučujeme provést fotografický pasport se zápisem případných současných defektů ve spolupráci s vlastníky sousedních budov.

Následně jsme zpracovali projektovou dokumentaci. Díky vyšší světlé výšce v 1NP bylo umožněno zachovat stávající podkladní desku. Na té byla provedena nová skladba podlahy: hydroizolační vrstva, tepelné izolace, roznášecí vrstva s rozvody podlahového teplovodního vytápění a nášlapná vrstva. Na stávajícím suchém jednovrstvém obvodovém cihelném zdivu, bylo navrženo dodatečné zateplení. Čelní konstrukce nově vzniklého obytného podkroví byly navrženy jako zděné po úroveň ztužujícího věnce – pod parapety vikýřů. Zbývající obvodové konstrukce, vnitřní konstrukce i nové štítové stěny podkroví byly navrženy jako sloupková dřevostavba. Krov sedlové střechy byl navržen jako pohledový s nadkrokevním PIR zateplením a plechovou střechou s imitací skládané tašky. Hřeben nové střechy se výškově zvedl pouze o 1,2 metru oproti hřebeni stávajícího stavu. Pultová střecha nad přístavbou byla nahrazena plochou, vegetační extenzivní střechou. Ta zlepší tepelnou stabilitou místností pod plochou střechou a zpomalí odtok dešťové vody při přívalovém dešti. Konstrukce ploché střechy byla pro svou spolehlivost navržena také jako nadkrokevní. Střešní fólie byla volena typu TPO, izolant tvoří stabilizované EPS. V místě přístavby, kde nebylo možné provést zateplení stěny na straně souseda bylo provedeno vnitřní zateplení pomocí minerálních tepelněizolačních desek. Na toto zateplení byl zpracován konkrétní návrh s posouzením teplotně-vlhkostní jevů. Prostor sklepu je odvětrán pomocí potrubí nad střešní rovinu. Stávající okenní výplně byly nahrazeny izolačními trojskly. Na jižní stranu byly nově před okenní otvory osazeny předokenní žaluzie, pro eliminaci přehřívání budovy.

Z hlediska statiky bylo nutné provést chybějící ztužující věnce. Nově vzniklé otvory v nosných stěnách byly překlenuty ocelovými překlady a ocelovým rámem umístěným do vnitřní nosné stěny. Stávající stropy nad prvním podlažím byly staticky zesíleny pomocí spřažení s železobetonovou hřebíkovou deskou na novém prkenném záklopu. Nástavba se volila z lehkých materiálů, aby přitížení hlavního objektu nemělo zásadní vliv na stávající základové konstrukce. Příčnou tuhost krovu zajistily kleštiny spojující krokve a pozednice vikýřů s třemi příčnými stěnami sloupkového systému. Podélná tuhost krovu byla zajištěna středovou dělící stěnou také sloupkového systému se záklopem. Příčné stěny byly umístěny na novém obvodovém věnci probíhajícím okolo celého půdorysu na stěnách 1.NP a spojeného s železobetonovou "hřebíkovou" deskou a dále na novém ocelovém vazáku vloženým mezi stropní tramy. Složitým tématem celého projektu byla společná štítová stěna. Aby se předešlo komplikacím, jak sousedským, tak stavebním, nebylo do štítových stěn staticky významně zasahováno. 

Z pohledu technického zařízení budov byly provedeny nové rozvody instalací. Zůstal zachován stávající zdroj energie – zemní plyn. Byl využit stávající plynový kondenzační kotel a akumulační zásobník na teplou vodu. Vytápění je nově řešeno nově jako podlahové teplovodní. Byla provedena příprava na možnost budoucího osazení fotovoltaických panelů. Digestoř je instalovaná recirkulační s uhlíkovými filtry.

Nově se osadila akumulačně-retenční nádrž na nakládání s dešťovými vodami. Kvůli nemožnosti na pozemku bezpečně vsakovat, byl bezpečnostní přepad nádrže redukovaným odtokem napojen na kanalizaci. Akumulační objem vody je využíván na zálivku zahrady, splachování a praní. V rámci odstranění stávající střechy musel být zrušen také střešník s elektrickým vedením. To vyvolalo u distributora požadavek na novou přípojkovou skříň, která byla nově zabudovaná do fasády budovy.

Již v průběhu projektu se podnikly kroky k nalezení vhodného technického dozoru stavebníka (TDS), který bude mít zkušenost s renovacemi budov a principy energeticky úsporné výstavby. To se nám společnými silami s klientkou povedlo. TDS se tak mohl také zapojit do průběhu projektu. Následně měl dozor na starosti výběr subdodavatelů, pomoc se sestavením smluv o dílo a samozřejmě jako hlavní náplň – kontrolu kvality stavby a návazné kontroly fakturací dodavatelů.

Cenu realizace zasáhlo výrazné zdražování spojené s pocovidovou situací a konfliktem na Ukrajině. Před zahájením realizace a také v jejích průběhu se tak musela přijmout úsporná opatření. Systém realizace stavby se změnil z generálního dodavatele na subdodavatelský systém. O to více se do stavby musel zapojit technický dozor stavebníka. Dále došlo k úsporám, která však neměly výrazný vliv na kvalitu domu – mimo jiné došlo ke zrušení střešního světlíku v ploché střeše nebo zrušení fasádního obkladu z opalovaného dřeva.

Paní investorka přistupovala k projektu renovace vzorně. Do celého procesu se aktivně zapojovala, naslouchala a vše pečlivě zvažovala. Celý proces návrhu provázel komplexní pohled a dostatek času. Klientka si byla vědoma omezených finančních možností, ale současně důležitosti kvalitního provedení – jak ve fázi projektu, tak ve fázi realizace. Vše si nechala vysvětlit a zvolila si za nás správnou, ucelenou variantu. Studie z rukou architekta, jednostupňový projekt včetně profesí z rukou projektantů a pravidelný dohled nad kvalitou a průběhem realizace prostřednictvím způsobilého, nezávislého technického dozoru.

Zrenovovaná budova má po stavebních úpravách celkovou roční dodanou energii na provoz budovy o 60 % nižší, přestože se její užitná plocha navýšila o třetinu. Klientka mohla v rámci programu Nová zelená úsporám zažádat o dotaci v oblasti podpory A.2, která ji pokryla přibližně 12% z celkových investičních nákladů stavby včetně projektové dokumentace a dozoru. Ještě výraznějších energetických úspor, kvalitnějšího vnitřního prostředí a vyšší dotace v oblasti A.3, by se dosáhlo osazením vzduchotechnické jednotky s rekuperací.

Více fotografií naleznete zde. Níže je pro znázornění vidět původní stav - navrhovaný stav - realizovaný stav:

zidenice2.gif