banner

Projektová dokumentace. Její rozsah, obsah a důležitost.

Pokud má vzniknout něco tak obsáhlého a náročného jako je stavba, musí k tomu být připraven odpovídající podklad - projektová dokumentace. A pokud má být realizovaná kvalitní stavba, neobejde se to bez kvalitní projektové dokumentace.

Tvorba projektové dokumentace je obsáhlý proces, který vyžaduje adekvátní čas a péči. Vše začíná úvodní předprojektovou analýzou, na kterou navazuje architektonická studie, dále projektová dokumentace, která má více stupňů. V jejím průběhu se vyřizují jednotlivá povolení, v rámci takzvaného inženýringu. 

Předprojektová analýza

V této fáze prověřujeme vazby investičního záměru směrem k územnímu plánu, technické a dopravní infrastruktuře, požadavkům vyhlášek. Současně záměr předběžně konzultujeme na dotčených orgánech státní správy a se správci technické a dopravní infrastruktury. Děláme vše proto, abychom ve chvíli, kdy je investováno nejméně peněz a času zjistili a omezili rizika, která by mohla projekt či stavbu zkomplikovat později.

Architektonická a dispoziční studie

U architektury vše začíná a také končí, je úvodní fází projektu. Udává totiž tvář i duši stavby, ale také její autenticitu a v neposlední řadě cenu. Pro celý proces je důležité blíže poznat klienty, jejich přání a potřeb.  S citem vybíráme vhodné umístění na pozemku. Je důležité zohlednit okolní vazby, respektovat jedinečnost pozemku, brát ohled na pohyb slunce a prosvětlení celého domu.

Studie je pro klienta i nás velmi důležitá a přistupujeme k ní od úvodního konceptu po finální dílo individuálně a komplexně, s ohledem na celkový kontext záměru. Zaslouží si dostatek času a péče. Proces se nesmí uspěchat ani z jedné strany, společně hledáme cestu ke kýženému cíli.

Současně se v této fázi nejvíce určuje budoucí finanční a energetická náročnost stavby. Již průběhu studie necháváme zpracovat úvodní rozpočet a stavbu energeticky optimalizujeme.

Projekt interiéru je nedílně spojený s celkovým propracovaným návrhem. Dotváří prostor, kde se člověk cítí příjemně a jedinečně. Na závěr architektonicko-dispoziční studie tak obvykle navazujeme zpracováním celkového či dílčího projektu interiéru. Součástí je také vzorkování materiálů a vybavení s pomocí našeho architekta.

Pro lepší představu klienta zpracováváme vizualizace stavby či interiéru. Klient si může objekt prohlédnout také ve 3D modelu.

Dokumentace umístění a povolení stavby

Na úvod je nutné zdůraznit, že tento stupeň projektové dokumentace slouží pro povolení záměru, nikoliv pro samotnou realizaci stavby. Pro realizaci se zpracovává mnohem podrobnější a obsáhlejší stupeň - dokumentace pro provádění stavby.

Navazujeme na odsouhlasenou architektonickou studii. Na začátku této fáze se provádí veškeré potřebné průzkumy. Ať už ty, které vyžadují úřady, nebo ty, které popíší charakteristiky pozemku, tím zpřesní projekt a ve výsledku zlevní stavbu.

Vypracujeme projektovou dokumentaci stavby včetně všech souvisejících profesí. Nedílnou součástí projektu je také vypracování projektu napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Dokumentace musí být zpracovány oprávněnými osobami a splňovat požadavky zákonů, vyhlášek a norem.

V rámci inženýrské činnosti neboli inženýringu zajistíme veškerá potřebná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury. Zapracujeme jejich případné požadavky, zkompletujeme dokumentaci a podáváme na dotčený stavební úřad pro získání povolení.

Je dobré pamatovat na to, že vlastník stavby uchovává ověřenou dokumentaci po celou dobu trvání stavby a při prodeji ji předává novému vlastníkovi.

Dokumentace pro provádění stavby

Tato část projektové dokumentace je charakteristická vysokou podrobností, jak stavební části, tak i jednotlivých profesí. Probíhá zde rozsáhlá koordinace. Projekty zpracováváme i koordinujeme ve 3D programu, aby bylo vše precizně vyřešeno již v projektové fázi. Ušetří se tak čas i peníze při realizaci.

V tomto stupni dále zpracováváme konstrukční detaily komplikovaných míst, výpisy jednotlivých prvků - výplní otvorů, truhlářských, klempířských a zámečnických výrobků. Vypracovává se položkový výkaz výměr a rozpočet. Tato část projektové dokumentace je obvykle nedílnou součástí jakékoliv žádosti o dotaci.

Pouze na základě prováděcího projektu je možné sestavit řádnou smlouvu o dílo se stavební firmou. Prováděcí projekt tak klienta chrání a nedává budoucímu dodavateli stavby možnost manipulovat s cenou, protože mantinely, ve kterých se pohybuje, jsou jasně dány. Na základě prováděcí dokumentace a položkového rozpočtu má při podávání cenové nabídky všechny potřebné informace k dispozici. Současně je nutné připomenout to, že veškerá řešení ve fázi projektu jsou výrazně levnější než řešení problémů během stavby natož v průběhu užívání stavby. 

Prováděcí stupeň je dle Nového stavebního zákou (s platností od 1.7.2024) povinný. Zodpovědný za jeho objednání je stavebník.

 

Jednotlivé stupně projektové dokumentace odevzdáváme klientovi v tištěné a elektronické formě.

Pro lepší představu o časovém průběhu celého procesu projektu jsme pro vás připravili časovou osu.