UMPRUM Perla

Lokace Ústí nad Orlicí
Stupeň DPS, AD
Rok dokumentace 2023
Rok realizace 2024-2025
Autor studie Te3s studio, s.r.o.
Autor dokumentace atelier3 & Te3s studio
Vizualizace Lukáš Scholz

Objekt Střední umělocko-průmyslové školy je řešen jako novostavba v areálu bývalého textilního závodu Perla v Ústí nad Orlicí. Je zasazen do mírně se svažujícího terénu. Výškový rozdíl východní a západní strany dosahující rozdílu je vyřešen za pomoci opěrných zdí při východní a severní hranici řešeného území a vyrovnávací šikmé rampy v interiéru u východu při východní fasádě. Opěrné stěny budou řešeny pohledově jako betonové rovné plochy tak, aby výtvarné ztvárnění mohlo zůstat v režii školy. 

Objekt je ze tří stran obklopen obslužnými komunikacemi z jižní strany navazuje na budoucí veřejný prostor. V jihovýchodním rohu pozemku je objekt ustoupen a vymezuje tak vlastní předprostor školy. Prostor je doplněn vzrostlou zelení, zbytek ploch je řešen jako zpevněný. 

Budovu tvoří dva celky - vyšší vstupní část ve tvaru krychle se třemi nadzemními podlažími a nižší za to rozlohou větší část se dvěma nadzemními podlažími. Fasádní plášť vstupní část objektu je výraznější, řešen zavěšenou ocelovou síťovanou fasádou, která působí vizuálně lehce a udržuje svojí strukturou odkaz na bývalou textilní výrobu. Parter objektu v této části je prosklen z důvodu zapuštění pod úroveň okolního terénu a snaze dostat do prostoru školy více světla.

Rozlohou větší dvoupatrová část objektu je vizuálně střídmější, prolomená pásy oken. Je navržen betonový fasádní obklad. Velikosti oken jsou přizpůsobeny požadavku na osvětlení vnitřních prostor hlubokých dispozic daných velikostí pozemku. Okenní a dveřní rámy budou hliníkové.

Celý provoz školy je určen k praktickým ateliérovým výukám, kmenové učebny žáci navštěvují na druhém objektu školy.

Pro architektonické studio Te3s jsme zpracovávali prováděcí projekt včetně koordinace profesí a pomáhli s výběrovým řízením. Investiční náklady se odhadují na 180 milionů korun. Jedná se o veřejnou zakázku.

Nyní provádíme autorský dozor.